Behandeling overeenkomst bepalingen

De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.

Op de behandelingsovereenkomst zal globaal worden weergegeven welke hoofdklacht de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en zal een indicatie geven met betrekking tot de behandelduur en frequentie.

Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd. De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging. In hele specifieke gevallen kan de therapeut hiervan afwijken, indien hij of zij dit nodig acht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt ten behoeve van het dossier verstrekte gegevens, uitgezonderd zijn de gegevens waarover de cliënt heeft verklaard dat hij of zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is.

De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij of zij deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. 

Betalingswijze van de behandelingen is middels PIN transactie of middels contante betaling aansluitend op de behandeling.

Meer over de Privacy Policy en de klacht- en tuchtrecht op www.praktijkacure.nl onder algemene voorwaarden.